UceWorld is Down! Hello iamThan.com

พอดีโฮสท์ของเฮีย Sirn (Ogsite.net) แกเกิด HDD เจ๊ง

จะดึง SQL ก็ไม่น่าจะรอด รอ HDD ใหม่มาไปพลางๆละกัน

ไม่ได้ทำ Backup มาชาติกว่าๆแล้วซะด้วยสิ -*-

ตอนนี้หนีมาใช้โดเมนที่จดไว้เล่นๆตอนกลางๆปีที่ Dreamhost.com
ไว้ Ogsite กลับมาค่อยมาวางแผนใหม่

เป็นไปได้ว่าจะ dump Blog เก่าทั้งหมดมาไว้ที่นี่

แล้วเอา UceWorld ไปทำอย่างอื่น 😀

แต่ดูก่อนๆ เทอมนี้งานเยอะ >.<~!

สรุปว่าช่วงนี้ย้ายมาใช้ iamThan.com ชั่วคราวก่อน หุๆ


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.